Hieronder tref je de algemene voorwaarden. Bij deze algemene voorwaarden hoort een privacyverklaring.

KvK 27263759

18 januari 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Torin internet applications aan natuurlijke of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Torin internet applications en opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Torin internet applications geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon of personen waarmee Torin internet applications de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Podiumbouwer: opdrachtnemer, handelend onder de naam Torin internet applications en/of De Online Podiumbouwer en/of De Podiumbouwer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27263759. Tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Podiumbouwer en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door Podiumbouwer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Podiumbouwer doet een aanbod in de vorm van een schriftelijke prijsopgave, offerte of plan.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na dagtekening van de offerte.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de opdracht, werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Podiumbouwer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes exclusief onder meer parkeerkosten, kosten voor het inhuren van derden en kosten voor extra materiaal.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Podiumbouwer werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 
 2. Podiumbouwer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Podiumbouwer onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Podiumbouwer is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Podiumbouwer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Podiumbouwer gebruikelijk werkt.
 2. Podiumbouwer kan voor de uitvoering van de opdracht, gebruik maken van diensten en producten van derden. In een dergelijk geval zijn de licenties van deze derden van overeenkomstige toepassing. In bepaalde gevallen zal het noodzakelijk zijn dat Podiumbouwer namens Opdrachtgever, of opdrachtgever direct, een licentie voor gebruik van deze diensten of producten van derden aanschaft. 
 3. Podiumbouwer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Podiumbouwer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig en juist aanleveren van informatie en reageren op communicatie. 

Artikel 6. Levering

 1. Podiumbouwer hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Levering geschiedt in overleg en volgens door Podiumbouwer overlegde planning en is mede afhankelijk van de medewerking van Opdrachtgever.
 3. Levering geschiedt digitaal, langs elektronische weg, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Vergoeding wordt schriftelijk bij offerte overeengekomen.
 2. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Podiumbouwer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 3. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Podiumbouwer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. 
 4. Indien aannemelijk is dat Podiumbouwer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal Podiumbouwer dit doorberekenen aan opdrachtgever. 
 5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 6. Alle door Podiumbouwer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Podiumbouwer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Podiumbouwer kan eenzijdig, zonder vermelding hiervan in de offerte, volledige vooruitbetaling of een gedeeltelijke aanbetaling verlangen.
 3. Podiumbouwer is gerechtigd op elk moment, waaronder doch niet uitsluitend begrepen tussentijds en maandelijks, een factuur te sturen voor een gedeelte of het geheel van de overeengekomen vergoeding.
 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag, 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geld als volledige maand, en worden wettelijke incassokosten in rekening gebracht, zonder dat voor bovenstaande nadere ingebrekestelling door Podiumbouwer nodig is.

Artikel 9. Annulering en opschorting 

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Podiumbouwer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of levering van bestanden en producten opschorten totdat het bedrag van de factuur en bijkomende rente en incassokosten zijn voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt, verzuimt de juiste middelen aanwezig te hebben of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Podiumbouwer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt, indien mogelijk, schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever tot 21 dagen voor aanvang van de opdracht, brengt Podiumbouwer 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 20 dagen tot aanvang van de opdracht brengt Podiumbouwer 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening. 
 5. Opschorting door opdrachtgever is enkel mogelijk in overleg met Podiumbouwer. In geval van opschorting zal 10% van de overeengekomen vergoeding extra in rekening worden gebracht.
 6. Opschorting door Podiumbouwer is eenzijdig mogelijk met een maximale lengte van 3 maanden

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestanden, respectievelijk de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan Podiumbouwer
 2. Klachten na de in lid 1  genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Podiumbouwer, indien niet anders overeengekomen.
 2. Deze licentie is niet overdraagbaar. 
 3. Deze licentie dient alleen voor gebruik door opdrachtgever en uitdrukkelijk niet door diens dochterondernemingen of andere merken of wanneer opdrachtgever door fusie of overname overgaat in een andere onderneming of wanneer opdrachtgever van naam verandert.
 4. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Podiumbouwer.
 5. De door Podiumbouwer ter beschikking gestelde werken, mogen enkel gebruikt worden  in verband met door Podiumbouwer geleverde andere producten of diensten en mogen niet voor andere toepassingen gebruikt worden, waarbij Podiumbouwer niet betrokken is.
 6. Voor zover Podiumbouwer gebruik heeft gemaakt van werken van derden, zijn de licenties op deze werken van overeenkomstige toepassing. Podiumbouwer verwijst derhalve naar de licenties daarvan.
 7. Podiumbouwer behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties en social media.
 8. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de werken op enigerlei wijze te bewerken.
  1. Wijzigingen zijn niet toegestaan, tenzij daartoe een noodzakelijke wettelijke verplichting bestaat, zoals het implementeren van nieuwe wetgeving
  2. Structuur, theme, kleuren en handmatige aanpassingen, code, ontwerpen en webdesign mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Podiumbouwer gewijzigd worden. 
  3. Opdrachtgever dient vooraf toestemming te vragen aan Podiumbouwer voor het doen van aanpassingen of het wijzigen van de website, wanneer deze wijzigingen door derden worden gemaakt.
  4. Podiumbouwer heeft het recht van eerste opdracht, in het geval Opdrachtgever door een derde wijzigingen aan wenst te laten brengen aan de website. 
  5. Opdrachtgever is toegestaan onder meer blogs toe te voegen, extra pagina’s te maken, menu-items toe te voegen en beeldmateriaal en teksten toe te voegen of te vervangen, of andere wijzigingen die niet in strijd zijn met het overige in dit artikel bepaalde, zonder voorafgaande toestemming van Podiumbouwer.  
 1. Elk gebruik van een werk van Podiumbouwer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Podiumbouwer.
 2. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Podiumbouwer, rekent Podiumbouwer vier maal de overeengekomen totale vergoeding, ter vergoeding van de geleden schade.
 3. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Podiumbouwer.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Podiumbouwer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Podiumbouwer of diens vertegenwoordigers. 
 2. Podiumbouwer is niet aansprakelijk voor enige wijzigingen of schade ten gevolge van het gebruik van werken van derden  of ten gevolge van wijzigingen in of door de werken van derden.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhouden en up-to-date houden van de door Podiumbouwer opgeleverde website. 
 4. Podiumbouwer is niet aansprakelijk voor enig geleverd advies of andere informatie of de gevolgen van deze adviezen of sparring-sessies. 
 5. Podiumbouwer is niet aansprakelijk voor uitingen die Podiumbouwer doet namens Opdrachtgever, waarvan Opdrachtgever op de hoogte is of waar Opdrachtgever toestemming of goedkeuring voor heeft gegeven, waaronder doch niet uitsluitend uitingen op social media en de website van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever levert werk, beschermd door intellectuele eigendom, aan met de daartoe benodigde licentie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade aan de zijde van de rechthebbende van het intellectueel eigendomsrecht of aan de zijde van Podiumbouwer of aan de zijde van derden door het ontbreken van de juiste licentie. 
 7. De aansprakelijkheid van Podiumbouwer is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Podiumbouwer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Podiumbouwer aan opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. De bedoeling van deze bepaling wordt nader ingevuld in het licht van deze algemene voorwaarden.
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Podiumbouwer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *